DOPROVÁZENÍ
Pojďte s námi ...

PĚSTOUNI DO HNÍZDA

Návštěvy pěstounské rodiny

Návštěvy a setkávání s rodinou podle potřeb, minimálně vždy jednou za dva měsíce. Setkání probíhá formou rozhovoru, sdílení, podpory a poradenství. Schůzky probíhají po domluvě v domácnosti pěstouna nebo v kanceláři, případně na jiném a předem domluveném místě

 

Zprostředkování odborné pomoci

Dětem i pěstounům nabízíme pomoc psychologů, terapeutů, pedagogů, případně jiných odborníků.

 

Pomoc při zajištění péče o dítě formou krátkodobého hlídání nebo dlouhodobé péče

Pěstounům v případě naléhavé situace, kdy nejsou schopni vlastními silami zajistit péči o svěřené dítě, pomůžeme tuto péči krátkodobě zajistit (nemoc, narození dítěte, úmrtí osoby blízké, vyřizování nezbytných osobních záležitostí). Pěstouni mají také nárok na odpočinek od každodenní péče o dítě starší dvou let, za tímto účelem umožňujeme pro dítě čerpat tzv. respit např. formou pobytu dítěte na letním táboře.

Podpora při udržování sounáležitosti dítěte s biologickou rodinou a osobami blízkými

Pomáháme připravit a zajistit kontakt dítěte s rodinnými příslušníky či blízkými osobami tak, aby probíhal bezpečně pro všechny zúčastněné, především pro dítě. Nabízíme neutrální prostředí pro kontakt, naši asistenci, případně pomoc odborníka.

Vzdělávání pěstounů

Zajišťujeme průběžné vzdělávání pěstounů formou přednášek a seminářů a vzdělávání formou Domácího vzdělávání pro pěstouny.