Doprovázení pěstounských rodin

Naše vzájemná spolupráce s pěstounskou rodinou vzniká uzavřením Dohody o výkonu pěstounské péče.

Při spolupráci s pěstounskou rodinou vnímáme jako zásadní zájem dítěte a věnujeme pozornost naplňování potřeb dítěte, posilujeme identitu dítěte.

Pěstouny podporujeme v porozumění chování a prožívání přijatých dětí.

Co vše je součástí naší spolupráce?

Návštěvy a setkávání s rodinou probíhá podle potřeb, minimálně vždy jednou za dva měsíce. Setkání probíhá formou rozhovoru, sdílení, podpory a poradenství. Schůzky probíhají po domluvě v domácnosti pěstouna nebo v kanceláři, případně na jiném a předem domluveném místě.

Dětem i pěstounům nabízíme pomoc psychologů, terapeutů, pedagogů, případně jiných odborníků.

Pěstounům v případě naléhavé situace, kdy nejsou schopni vlastními silami zajistit péči o svěřené dítě, pomůžeme tuto péči krátkodobě zajistit (nemoc, narození dítěte, úmrtí osoby blízké, vyřizování nezbytných osobních záležitostí).

Pěstouni mají také nárok na odpočinek od každodenní péče o dítě starší dvou let, za tímto účelem umožňujeme pro dítě čerpat tzv. respit např. formou pobytu dítěte na letním táboře.

Pomáháme připravit a zajistit kontakt dítěte s rodinnými příslušníky či blízkými osobami tak, aby probíhal bezpečně pro všechny zúčastněné, především pro dítě. Nabízíme neutrální prostředí pro kontakt, naši asistenci, případně pomoc odborníka.

Zajišťujeme průběžné vzdělávání pěstounů formou přednášek, seminářů a vzdělávání formou Domácího vzdělávání pro pěstouny.

DO HNÍZDA z.s.
Kancelář: Platanová 4, České Budějovice konzultace vždy po předchozí domluvě IČO 08443319
Č.ú.:2301686930/2010
ID datové schránky: 2ckecum
Zapsáno ve spolkovém rejstříku vedeném u Krajského soudu v Českých Budějovicích v oddílu L, vložce číslo 8408.
KONTAKTY
Telefon
+ 420 723 752 223
Mail
info@pestouni-dohnizda.cz
WEB
www.pestouni-dohnizda.cz